Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1221 (ΦΕΚ Β΄ 3513/31-12-2012) «Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. –Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23.4.2010)» υπάρχει η «ανάγκη αναβάθμισης των υφιστάμενων λογισμικών υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων που προβλέπουν την αποστολή στοιχείων συναλλαγών στη Γ.Γ.Π.Σ.».

Continue reading “Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ”