Άρθρο 19 του Ν. 3842/2010

Ο νομοθέτης με την παρ. 22 του άρθρου 19 του Ν. 3842/2010 ορίζει ότι οι ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα (π.χ. λογιστές) εκδίδουν παραστατικό παροχής υπηρεσιών με την ολοκλήρωση της παροχής.
Αναλυτικά αναφέρει ότι όταν η παροχή της υπηρεσίας διαρκεί μέσα σε μία διαχειριστική περίοδο (π.χ. τήρηση βιβλίων που διαρκεί από 1/1 έως 31/12) τότε το παραστατικό εκδίδεται σε χρόνο και αξία που αναλογεί για το μέρος της υπηρεσίας που παρασχέθηκε (π.χ. 1/1 έως 31/1, δηλαδή στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου).

Η έναρξη ισχύος των παραπάνω, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 του ίδιου νόμου είναι η 1/1/2011.