Έλεγχος αναβάθμισης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

Σύμφωνα με την αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (A 1024/31-1-2020, Α 1102/29-4-2020, Α 1175/23-7-2020), αναβαθμίζονται οι Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές και ΑΔΗΜΕ που έλαβαν έγκριση με τις διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών της ΠΟΛ 1220/2012, καθώς και όλες οι ΕΑΦΔΣΣ μέχρι την 31/10/2020. Μετά την αναβάθμιση πρέπει να είναι σε θέση να αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ την Ημερήσια αναφορά ημέρας Ζ, και να τυπώνουν στο παραστατικό ή στην Απόδειξη ένα QR code με τα στοιχεία του παραστατικού.

Πως όμως μία επιχείρηση ή ο Λογιστής της θα μπορεί να ελέγξει ένα όντος αναβαθμίστηκε η Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ή η ΕΑΦΔΣΣ της?

Να πάρουμε τα βήματα με την σειρά. Δεν σημαίνει πως εφόσον το παραστατικό ή η Απόδειξη λιανικής που εκδίδουμε έχει το QR code η εταιρεία έχει καλύψει την υποχρέωση σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ. Η παραπάνω απόφαση αναφέρει πως

“Κατά την διαδικασία αναβάθμισης, απαιτείται μια δοκιμαστική διαβίβαση δεδομένων και επιβεβαίωση ότι το QR code διαβάζεται σωστά παρουσιάζοντας τα δεδομένα της απόδειξης σε smartphone”.

Επόμενος θα πρέπει ο επιχειρηματίας ή ο Λογιστής του να προβεί στον παρακάτω έλεγχο ώστε να μην βρεθεί προ εκπλήξεων. Παρακάτω αναγράφουμε αναλυτικά τα βήματα.

  1. να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και να επιλέξει Επιχείρησης https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php
  2. Να κάνει εισαγωγή τους κωδικούς Taxis και στην συνέχεια να μεταβεί στις ΡυθμίσειςΕΑΦΔΣΣ – Ταμειακές – Διόρθωση ΑΜΔΙΚΑ – AES KEY – Εταιρεία συντήρησης
  3. Στην συνέχεια θα εμφανιστεί μία κατάσταση με τους ενεργούς Φορολογικούς Μηχανισμούς και Ταμειακές Μηχανές της εταιρείας, όπως φαίνεται παρακάτω στην εικόνα.ΑΑΔΕ AES KEY
  4. εδώ να πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην στήλη Τελευταία προσπάθεια αποστολής. Όπου θα πρέπει να αναγράφεται μία ημερομηνία, δεν πρέπει να αναγράφεται η λέξη (Άγνωστη).
  5. Εάν έχουμε προβεί σε αναβάθμιση του Φορολογικού Μηχανισμού και της Ταμειακής Μηχανής και βρούμε την λέξει Άγνωστη δεν έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΑΑΔΕ, και θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με την εταιρεία που έκανε την αναβάθμιση ώστε να την ολοκληρώσει.

Αναβάθμιση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΠΟΛ 1024 / 2020)

Η αναβάθμιση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών με σκοπό τη διαβίβαση των ημερήσιων πωλήσεων τους στην ΑΑΔΕ, ορίσθηκε αρχικά με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1166/2018. Πολλοί φορολογικοί μηχανισμοί είχαν μέχρι το τέλος του 2019 αναβαθμισθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Πολ 1166/2018. Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και την έκδοση της απόφασης Α1024/2020, θα πρέπει όλοι οι ΦΗΜ να αναβαθμιστούν εκ νέου.
Με την Α1024/2020 ορίστηκαν μια σειρά από συμπληρωματικές προδιαγραφές και υποχρεώσεις όσον αφορά στην λειτουργία φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ), αλλά και των φορολογικών εκτυπωτών / ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ).
Οι νέες προδιαγραφές περιλαμβάνουν την εκτύπωση QR Code στις αποδείξεις λιανικής και την
περιοδική αποστολή εντός της ημέρας προσωρινών αρχείων πωλήσεων.

Α. Εκτύπωση QR CODE στις αποδείξεις
Η πρώτη αλλαγή που απαιτείται είναι η εκτύπωση ενός QR CODE (δισδιάστατος γραμμωτός
κώδικας) στο σώμα της απόδειξης. Το QR CODE αντικαθιστά το γραμμωτό κώδικα που υπήρχε πριν στο τέλος της απόδειξης. To QR CODE περιέχει στοιχεία της απόδειξης, όπως τον αριθμό μητρώου ΦΗΜ, το γενικό αύξοντα αριθμό προοδευτικών αποδείξεων και τη συνολική αξία απόδειξης, ώστε να είναι δυνατός ο επιτόπιος έλεγχος.
Ο τρόπος εκτύπωσης της απόδειξης προσδιορίζει τον τρόπο εκτύπωσης του QR CODE. Πιο
συγκεκριμένα, το QR CODE για απόδειξη που τυπώνεται σε εκτυπωτή με ρολό χαρτί (είτε θερμικό είτε όχι) πρέπει υποχρεωτικά να τυπώνεται στο κέντρο στο τέλος της απόδειξης. Σε άλλο τύπο χαρτιού (Α4, Α5 κ.λπ.) το QR Code μπορεί να τυπωθεί σε οποιοδήποτε σημείο.

Β. Περιοδική Αποστολή Πωλήσεων με προσωρινά αρχεία
Ορίζεται η περιοδική (εντός ημέρας) αποστολή δεδομένων πωλήσεων από τους ΦΗΜ. Η αποστολή αρχείων δεν θα γίνεται πλέον μόνο στο τέλος της ημέρας οπότε θα αποστέλλεται το οριστικό αρχείο πωλήσεων (s.txt), αλλά και περιοδικά μέσα σε αυτή – μέσω αρχείων s.tmp – σε χρόνο που θα ορίζει η ΑΑΔΕ κατά την ηλεκτρονική της επικοινωνία με τον ΦΗΜ.
Ο χρόνος περιοδικής αποστολής αρχείων δεν είναι καθορισμένος και ίδιος για όλες τις επιχειρήσεις. Η ΑΑΔΕ θα ορίζει με δικά της κριτήρια βασισμένα στον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑΔ) τον χρόνο περιοδικής αποστολής από κάθε ένα ΦΗΜ και θα του δίνει σχετική ηλεκτρονική εντολή.
Γ. Αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ
Μέχρι σήμερα, πολύ λίγες επιχειρήσεις (π.χ. πρατήρια καυσίμων) είχαν την υποχρέωση να
αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ, με το κλείσιμο ημέρας του φορολογικού μηχανισμού, το αρχείο πωλήσεων s.txt που περιλαμβάνει όλα τα αρχεία παραστατικών που εκδόθηκαν και σημάνθηκαν (αρχεία e.txt).
Η νέα απόφαση Α1024 θεσπίζει την Καθολική Υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων που έχουν ΦΗΜ να διαβιβάζουν σε ημερήσια βάση τα ημερήσια αρχεία πωλήσεων που δημιουργούν οι ΦΗΜ στην ΑΑΔΕ.
Δ. Προθεσμία Αναβάθμισης ΦΗΜ
Η αναβάθμιση των ΦΗΜ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/7/20 (απόφαση Α1102/2020).
Σημειώνουμε ότι μέχρι αυτή την ημερομηνία, πρέπει να αναβαθμιστούν όλοι ανεξαιρέτως οι ΦΗΜ, δηλαδή οι Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές, οι ΕΑΦΔΣΣ και οι Φορολογικοί Εκτυπωτές των επιχειρήσεων. Η νέα αναβάθμιση περιλαμβάνει και τους ΦΗΜ των πρατηρίων καυσίμων που ήδη διαβιβάζουν αρχεία στην ΑΑΔΕ από τις αρχές του 2019.
Δεν μπορεί να μην αναβαθμιστεί ένας ΦΗΜ επειδή για παράδειγμα δεν χρησιμοποιείται από μια
επιχείρηση. ΦΗΜ που η επιχείρηση έχει ξεχασμένους και αδρανείς πρέπει να αποσυρθούν από το μητρώο του TAXIS πριν τις 31/7/20, αλλιώς πρέπει να αναβαθμιστούν.
Ταμειακές Μηχανές και ΦΗΜ που δεν μπορούν λόγω παλαιότητας να αναβαθμιστούν σύμφωνα με την απόφαση Α1024/2020 πρέπει υποχρεωτικά να αποσυρθούν μέχρι 31/7/20 (σχετική η απόφαση Α1100/2020)
Επισημαίνουμε ότι η αναβάθμιση δεν σημαίνει και υποχρέωση έναρξης ημερήσιας διαβίβασης
αρχείων στην πλατφόρμα ESend της ΑΑΔΕ. Η υποχρέωση έναρξης διαβίβασης αρχείων για τους
ΦΗΜ όλων ανεξαιρέτως των επιχειρήσεων προβλέπεται στην απόφαση Α1138/2020 που αφορά την έναρξη λειτουργίας του Mydata και των Ηλεκτρονικών βιβλίων και είναι η 1/10/2020.
Μέχρι τότε οι ΦΗΜ μπορούν αν η επιχείρηση το επιθυμεί να διαβιβάζουν ημερήσια αρχεία σε
προαιρετική βάση σαν μια φάση προσαρμογής στις νέες υποχρεώσεις. Τα αρχεία που θα σταλούν προαιρετικά από ΦΗΜ στην ΑΑΔΕ προ της 1/10/20 δεν θα ενημερώσουν τα ηλεκτρονικά βιβλία της επιχείρησης.

Η ΓΓΠΣ υιοθετή το πρωτόκολλο επικοινωνίας TLS 1.2

ΓΓΠΣ: από 1/10/2016 αλλάζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας.
Η υιοθέτηση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TLS 1.2 από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, απαιτεί τα λειτουργικά σας συστήματα να είναι συμβατά με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Continue reading “Η ΓΓΠΣ υιοθετή το πρωτόκολλο επικοινωνίας TLS 1.2”

Αλλαγή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ

Με το άρθρο 4 του νόμου 3899/2010, αυξάνονται από 01.01.2011 ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. από 11% σε 13%
Επικοινωνήσετε με την εταιρία μας για την έγκαιρη και ορθή μετάβαση στο νέο καθεστώς.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3899. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Άρθρο 4. Τροποποιήσεις του Κώδικα Φ.Π.Α. και των νόμων 3845/2010 και 3888/2010

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικα Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’), αντικαθίσταται και προστίθεται και νέο τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).
Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).»

contactform

Άρθρο 19 του Ν. 3842/2010

Ο νομοθέτης με την παρ. 22 του άρθρου 19 του Ν. 3842/2010 ορίζει ότι οι ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα (π.χ. λογιστές) εκδίδουν παραστατικό παροχής υπηρεσιών με την ολοκλήρωση της παροχής.
Αναλυτικά αναφέρει ότι όταν η παροχή της υπηρεσίας διαρκεί μέσα σε μία διαχειριστική περίοδο (π.χ. τήρηση βιβλίων που διαρκεί από 1/1 έως 31/12) τότε το παραστατικό εκδίδεται σε χρόνο και αξία που αναλογεί για το μέρος της υπηρεσίας που παρασχέθηκε (π.χ. 1/1 έως 31/1, δηλαδή στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου).

Η έναρξη ισχύος των παραπάνω, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 του ίδιου νόμου είναι η 1/1/2011.

Αλλαγή συντελεστών του ΦΠΑ

Με το άρθρο 4 του νόμου 3845/2010, αυξάνονται από 01.07.2010 οι συντελεστές Φ.Π.Α.
Επικοινωνήσετε με την εταιρία μας για την έγκαιρη και ορθή μετάβαση στο νέο καθεστώς.
Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 και 7 του ν.3845/2010 με τίτλο «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» κοινοποίησε το υπουργείο Οικονομικών.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, με το άρθρο 4 του παραπάνω νόμου, αυξάνονται από 01.07.2010 οι συντελεστές Φ.Π.Α. που ορίζονται στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α), με εξαίρεση τα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα, για τα οποία οι νέοι συντελεστές ισχύουν από 03.05.2010. Κατόπιν αυτού, οι συντελεστές Φ.Π.Α. διαμορφώνονται ως εξής:

α) ο κανονικός συντελεστής από 21%, αυξάνεται σε 23%, β) ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. από 10%, αυξάνεται σε 11%,

γ) ο μειωμένος κατά 50% συντελεστής, που ισχύει για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. από 5%, αυξάνεται σε  5,5%.

Ακολούθως, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές οι οποίοι ισχύουν για τα νησιά του Αιγαίου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, από 15%, 7% και 4%, διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 16%, 8% και 4% .

Επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία έκδοσης από την 01.07.2010 και εφεξής, ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται με τους νέους αυξημένους συντελεστές, ακόμη και στην περίπτωση που το στοιχείο αυτό αφορά σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή. Το ίδιο ισχύει και για τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται με ημερομηνία από την 01.07.2010 και εφεξής και αφορούν σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2010.
Αντίθετα, στην περίπτωση έκδοσης «Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου» (βάσει των διατάξεων του άρθρου 23, παραγρ. 2ε΄ του Κ.Β.Σ.), ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται με τον συντελεστή που εφαρμόσθηκε κατά την έκδοση του προς ακύρωση στοιχείου, με δεδομένο ότι στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της.

contactform