Έλεγχος αναβάθμισης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

Σύμφωνα με την αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (A 1024/31-1-2020, Α 1102/29-4-2020, Α 1175/23-7-2020), αναβαθμίζονται οι Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές και ΑΔΗΜΕ που έλαβαν έγκριση με τις διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών της ΠΟΛ 1220/2012, καθώς και όλες οι ΕΑΦΔΣΣ μέχρι την 31/10/2020. Μετά την αναβάθμιση πρέπει να είναι σε θέση να αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ την Ημερήσια αναφορά ημέρας Ζ, και να τυπώνουν στο παραστατικό ή στην Απόδειξη ένα QR code με τα στοιχεία του παραστατικού.

Πως όμως μία επιχείρηση ή ο Λογιστής της θα μπορεί να ελέγξει ένα όντος αναβαθμίστηκε η Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ή η ΕΑΦΔΣΣ της?

Να πάρουμε τα βήματα με την σειρά. Δεν σημαίνει πως εφόσον το παραστατικό ή η Απόδειξη λιανικής που εκδίδουμε έχει το QR code η εταιρεία έχει καλύψει την υποχρέωση σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ. Η παραπάνω απόφαση αναφέρει πως

“Κατά την διαδικασία αναβάθμισης, απαιτείται μια δοκιμαστική διαβίβαση δεδομένων και επιβεβαίωση ότι το QR code διαβάζεται σωστά παρουσιάζοντας τα δεδομένα της απόδειξης σε smartphone”.

Επόμενος θα πρέπει ο επιχειρηματίας ή ο Λογιστής του να προβεί στον παρακάτω έλεγχο ώστε να μην βρεθεί προ εκπλήξεων. Παρακάτω αναγράφουμε αναλυτικά τα βήματα.

  1. να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και να επιλέξει Επιχείρησης https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php
  2. Να κάνει εισαγωγή τους κωδικούς Taxis και στην συνέχεια να μεταβεί στις ΡυθμίσειςΕΑΦΔΣΣ – Ταμειακές – Διόρθωση ΑΜΔΙΚΑ – AES KEY – Εταιρεία συντήρησης
  3. Στην συνέχεια θα εμφανιστεί μία κατάσταση με τους ενεργούς Φορολογικούς Μηχανισμούς και Ταμειακές Μηχανές της εταιρείας, όπως φαίνεται παρακάτω στην εικόνα.ΑΑΔΕ AES KEY
  4. εδώ να πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην στήλη Τελευταία προσπάθεια αποστολής. Όπου θα πρέπει να αναγράφεται μία ημερομηνία, δεν πρέπει να αναγράφεται η λέξη (Άγνωστη).
  5. Εάν έχουμε προβεί σε αναβάθμιση του Φορολογικού Μηχανισμού και της Ταμειακής Μηχανής και βρούμε την λέξει Άγνωστη δεν έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΑΑΔΕ, και θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με την εταιρεία που έκανε την αναβάθμιση ώστε να την ολοκληρώσει.

Ηλεκτρονική Δημοσίευση Ισολογισμών

Σύμφωνα με τον νόμο 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86/11-04-2012) με τίτλο «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
Continue reading “Ηλεκτρονική Δημοσίευση Ισολογισμών”

Αλλαγή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ

Με το άρθρο 4 του νόμου 3899/2010, αυξάνονται από 01.01.2011 ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. από 11% σε 13%
Επικοινωνήσετε με την εταιρία μας για την έγκαιρη και ορθή μετάβαση στο νέο καθεστώς.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3899. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Άρθρο 4. Τροποποιήσεις του Κώδικα Φ.Π.Α. και των νόμων 3845/2010 και 3888/2010

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικα Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’), αντικαθίσταται και προστίθεται και νέο τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).
Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).»

contactform

Άρθρο 19 του Ν. 3842/2010

Ο νομοθέτης με την παρ. 22 του άρθρου 19 του Ν. 3842/2010 ορίζει ότι οι ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα (π.χ. λογιστές) εκδίδουν παραστατικό παροχής υπηρεσιών με την ολοκλήρωση της παροχής.
Αναλυτικά αναφέρει ότι όταν η παροχή της υπηρεσίας διαρκεί μέσα σε μία διαχειριστική περίοδο (π.χ. τήρηση βιβλίων που διαρκεί από 1/1 έως 31/12) τότε το παραστατικό εκδίδεται σε χρόνο και αξία που αναλογεί για το μέρος της υπηρεσίας που παρασχέθηκε (π.χ. 1/1 έως 31/1, δηλαδή στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου).

Η έναρξη ισχύος των παραπάνω, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 του ίδιου νόμου είναι η 1/1/2011.