Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1221 (ΦΕΚ Β΄ 3513/31-12-2012) «Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. –Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23.4.2010)» υπάρχει η «ανάγκη αναβάθμισης των υφιστάμενων λογισμικών υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων που προβλέπουν την αποστολή στοιχείων συναλλαγών στη Γ.Γ.Π.Σ.».

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρία TAXCODE έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση του νέου Driver (Taxsoft V 2.6) που εμπεριέχει την παραπάνω δυνατότητα, ώστε τα μοντέλα TaxLine 1000 και TaxLine Plus των ΕΑΔΦΣΣ να πληρούν τις νέες απαιτήσεις και να διαθέτουν τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά των λογισμικών υποστήριξής τους.
Με τη λήψη της έγκρισης της έκδοσης Taxsoft V 2.6, πρέπει να αναβαθμιστεί το πρόγραμμα σε όλους τους φορολογικούς μηχανισμούς που είναι εγκατεστημένοι, προκειμένου να είναι έτοιμοι από 1/5/2013 για την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ..

Η αναβάθμιση αυτή επιβάλλεται από το νόμο και είναι υποχρεωτική για όλους.